นางสาวพิทยา พันธะไชย
นางนิธินาถ แช่มรัมย์
นางสมสุดา ลักษณะเพชร
นางสาวปริชญา พรอมตตระกูล
นางสาวกนกวรรณ ศรีพลัง
นางสาวเจนจิรา ตั้นปา
Mr.Dompreh
Mr.Ayangwo