นางตรีทิพยนิภา  สดศรี

นางวาสนาไทย  วิเศษสัตย์

นายทฤษฎี  บุญนำพา

นายชัยยะ  ทิ้งแสน

นายอนุสรณ์  ศิลาแก้ว